ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΚΚ


Η εταιρεία Δημήτριος Β. Πέτσας υπάγεται σε
Συλλέκτες – Μεταφορείς ΑΕΚΚ που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΑΝΕΛ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΚΚ
ΥΠΕΚΑ
EOAN
ΑΑΝΕΛ
  Έλεγχος Συλλογής-Μεταφοράς ΑΕΚΚ Έλεγχος Εναλλακτικής Διαχείρησης ΑΕΚΚ  
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΥΑ 36259     Συλλογή-Μεταφορά ΑΕΚΚ     ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Βρείτε μας στη σελίδα του ΑΑΝΕΛ


Το Σύστημα

Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και διακριτικό τίτλο «ΑΑΝΕΛ» συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010).

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι ο Ν.2939/2001 (έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3854/2010) υπό την συνολική κάλυψη του Ν.4042/2012 (ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008 για τα Απόβλητα). Με αυτό το νομικό πλαίσιο αποσκοπείται:


Εμβέλεια Συστήματος

Με Απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με εμβέλεια τους πρώην νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων.

Με νεώτερη Απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εγκρίθηκε η επέκταση της εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και Κέρκυρας.


Σκοπός

Σκοπός της ΑΑΝΕΛ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.


ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Random Name

ΑΕΚΚ

Random Name

ΚΔΑΥ

Random Name